Van start tot duurzame warmte:
onze aanpak en tijdlijn

Een gedetailleerde blik op het traject naar milieuvriendelijke warmte in jouw regio

 • 2020 | Juni

  Seismische campagne
 • 2022 | Juni

  Opsporingsverguning
 • 2023 | Oktober

  Aanvraag omgevingsvergunning

 • 2023 | December

  Infoavond omwonenden

 • 2024 | Voorjaar

  Tijdelijke voorbereidingen terreingebruik

 • 2025 | Voorjaar

  Opstellen boortoren

 • 2025 | Zomer

  Boren productieput

 • 2025 | Najaar

  Boren injectieput

 • 2026 | Voorjaar

  Start bouw aardwarmtecentrale

 • 2026 | najaar

  Proefdraaien centrale

 • 2027 | voorjaar

  Herstel van terreingebruik

 • 2027 | najaar

  Operationele aardwarmtecentrale

Stap 1:
seismische campagne | 2020

De eerste stap in de ontwikkeling van een aardwarmtecentrale is het beter in kaart brengen van de diepe ondergrond. In de jaren ‘50 werd er reeds ontdekt dat er warm water in de grond van Turnhout aanwezig was. Toch dient een nieuwe zone verder in kaart te worden gebracht. Hiervoor heeft HITA in 2020 een zogenaamde seismische campagne uitgevoerd. Tijdens deze campagne zijn trilwagens over straten en weilanden gereden en hebben ze om de 20 meter gedurende 20 seconden een trilling uitgestuurd in de ondergrond. Deze trilling werd door onze geofonen in het gebied opgevangen en met deze data zijn we aan de slag gegaan. Met de resultaten van deze campagne kon een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond verkregen worden.

 

Stap 2:
3D Model | 2022

Na het vergaren van de seismische data wordt de data verwerkt en worden geavanceerde modelleringen uitgevoerd. Het proces omvat de omzetting van de tijdreeksen van seismische reflecties naar diepte-informatie over de ondergrond. Door gebruik te maken van geavanceerde computationele methoden, worden deze seismische signalen ontcijferd en geïnterpreteerd. Het resultaat is de constructie van een gedetailleerd 3D-model, waarin de ruimtelijke verdeling van geologische structuren en materialen op verschillende diepten nauwkeurig wordt weergegeven. Deze wetenschappelijke benadering biedt een diepgaand inzicht van de ondergrondse geologie.

Stap 3a:
Opsporingsvergunning | 2022

In 2022 heeft het project een opsporingsvergunning bekomen voor het opsporen van aardwarmte voor een (onder bepaalde voorwaarden verlengbare) vaste termijn van vijf jaar. GEO@Turnhout heeft zo de exclusiviteit om aardwarmte op een diepte van 1750 – 3100 m op te sporen in een volumegebied (aangeduid door de blauwe zone op de kaart) van circa 20,6 km³.

Stap 3b:
Omgevingsvergunning | 2023

Een belangrijke vervolgstap is het bekomen van de omgevingsvergunning.Daarnaast wordt in deze vergunning ook bekeken of het project geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben a.d.h.v. een milieueffectrapport (MER). In dit kader wordt een publieke infovergadering georganiseerd waarop de omliggende Turnhoutse burgers een uitnodiging zullen ontvangen.”

Stap 4:
Boorfase | 2025

In de zomer van 2025 hopen we de boor effectief in de grond te steken om het warm water op een diepte van ongeveer twee kilometer onder het oppervlak op te pompen. Eerst worden de boringen uitgevoerd. Pas daarna weten we of de warmte ook daadwerkelijk winbaar is.

Stap 5:
Bouw aardwarmtecentrale | 2026

Vanaf het voorjaar 2026 bouwt het consortium de aardwarmte-installatie op de gekozen locatie.

Stap 6:
Proefdraaien | 2026

In het najaar van 2026 worden de putten gekoppeld aan de centrale en het warmtenet. Vanaf nu kan de eerste aardwarmtecentrale in Turnhout proefdraaien en de eerste warmte en koelte leveren aan burgers en overheden.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van